اسلام و حکومت.

در این عصر و زمان بحثی که میان روشنفکران مسلمان بسیار مطرح می شود این است که آیا حکومت سکولار به نفع جوامع مسلمان است یا حکومت اسلامی؟ آنچه در پاسخ می توان ارائه داد این است که در کشورهای اسلامی دو گونه حکومت را می توان تصور کرد:۱- حکومت عرفی و آن حکومتی است که قانون اساسی و سایر قوانین آن برگرفته از مصالح و مفاسد عرف جامعه اسلامی باشد و قوانین عرفی که ضامن عدالت، امنیت، سلامت جامعه از انحرافات اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و روابط سالم باشد به عنوان قانون اداره‌ی جامعه وضع گردد و در اجرای آن کوتاهی صورت نگیرد به شرط اینکه با ارزش های دینی در تضاد نباشد. در اینگونه قوانین هرچند از قرآن و سنت استفاده نشده باشد، خود به خود بسیاری از آموزه های دینی در آن گنجانیده می شود و به نظر اینجانب، اینگونه حکومت عرفی از نظر شریعت مردود نمی باشد. در قوانین کشورهای غربی با اینکه هیچ حکم اسلامی در نظر گرفته نشده است، اما اِعمال عدالت، نوع دوستی، حق حیات، رسیدگی به مستمندان، راستگویی و ده ها مسئله دیگر، با آموزه های اسلامی توافق دارد. جالب این است که از طرف یک موسسه‌ی تحقیقاتی غیر اسلامی، تمام مشخصات حکومت حقیقی اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته و کشورهای مختلف جهان را بر میزان آن سنجیده است. ده حکومتی که ارزش های آن با حکومت حقیقی اسلامی نزدیک است، همه حکومت هایی هستند که بر جوامع غیر مسلمان حکم می رانند و یازدهم آن حکومت مالیزیا می باشد. هیچ حکومتی به نام جمهوری اسلامی یا سلطنت اسلامی، حکومت حقیقی اسلامی نمی شود به ویژه که این حکومات مدعی اسلام، بیشتر اسلام را هزینه‌ی قدرت خود می کنند نه اینکه قدرت را در اختیار اسلام قرار دهند.۲- قسم دومی ار حکومت که می توان در جوامع اسلامی تصور کرد، حکومت حقیقی اسلامی به نام جمهوری اسلامی و امثال آن است. تشکیل چنین حکومتی در زمان معاصر اگر محال نباشد بی شک بسیار مشکل است. حکومت اسلامی بر محور عدالت می چرخد آن هم چرخشی بسیار مشکل که زرداران و زور داران تحمل آن را ندارند و در برابر آن طغیان می کنند. نمونه‌ی بارز آن حکومت عادلانه علی است اهل قدرت و حسد و جاهل با جمع ملأ و مترف نپذیرفتند و سه جنگ خونین جمل، صفین و نهروان را راه انداختند. در حکومت اسلامی سازش و مواسات راه ندارد و خویش بیگانه نمی شناسدو عدالت را بر همه تطبیق می کند.به نظر نگارنده حاکمیت حقیقی اسلامی جز از طریق انسان های خارق العاده ممکن نیست. پس همان حکومت عرفی غیر سکولار در زمان ما خوب است زیرا اگر ستم یا انحرافی هم از آن سر بزند به پای اسلام ختم نمی شود و باعث بدنامی اسلام نمی گردد.

دیدگاه تان را ارسال کنید

جهت دریافت عضویت حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان، می توانید روی لینک رو برو کلیک نمایید.©حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان توسعه دهنده: 0790618410