نقاط ضعف مذاکرات صلح

یکی از اصول پذیرفته شده در فن مذاکره این است که طرفین مذاکره حرف یک دیگر را بفهمند. طالبان داعیه ی حکومت اسلامی را دارند و با این داعیه تمام قوانین کشور،حتی قانون اساسی را به چالش میکشند. شرایط ایجاب میکند تا اعضای مذاکره کننده حقوق دانان و اسلام شناسان میبودند؛تا بادلایل منطقی و عقلی آنان را قناعت میدادنداما هیئت فرستاده شده ی حکومت باحفظ حرمت شان طبعا رهبر زاده های کم سواد و اشخاص حکومتی است که دانش مذاکره و معلومات کافی ازقوانین نافذه ی کشور ندارند و بنظر این قلم بزرگترین نقیصه ی روند مذاکرات صلح همین موضوع میباشد.

امیداوریم در دوره های بعدی اشخاصی فرستاده شوند؛که بتوانند ازخطوط سرخ دولت بصورت منطقی دفاع نموده و منطق طالبان را بفهمند و درنتیجه آرزوی دیرینه ی مردم را که همانا آرامش و صلح است تحقق ببخشند. نقطه ضعف دیگر هیئت دولت روشمند نبودن مذاکرات شان است.هر شخص نظرات شخصی شان را بعنوان آجندا معرفی نمودن از طریق رسانه ها،حکایت از عدم روشمندی این مذاکرات دارد.

سید جاوید شکیب زاده، معاون ریاست اجراییه حرکت اسلامی.

دیدگاه تان را ارسال کنید

جهت دریافت عضویت حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان، می توانید روی لینک رو برو کلیک نمایید.©حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان توسعه دهنده: 0790618410