اساسنامه حزب

Construction HTML Template

اساسنامه حزب حركت اسلامى آ. افغانستان

به استناد ماده ى سى و پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى افغانستان كه مى گويد:"اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی مطابق به احکام قانون، جمعیتها تأسیس نمایند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند"، ما حزب "حركت اسلامى آ. افغانستان" را كه تجديد شده ى همان حركت اسلامى افغانستان است كه در سال ١٣٥٨ تشكيل شده بود، طى يك كنگره ى سراسرى در كابل به تاريخ ١٧ حمل ١٣٩٦ دو باره احيا كرديم و در اساسنامه و مرامنامه ى آن، مطابق نياز زمان تجديد نظر اورديم و از جانب كنگره به تصويب رسيد. اساسنامه ى هذا در پنج فصل و پنجاه نه ماده چنين تدوين گرديده است:
١- فصل اول: مجمع عمومى.
٢- فصل دوم: رهبرى
٣- فصل سوم اعضاى موسس.
٤- فصل چهارم: شوراى مركزى.
٥- فصل پنجم: شرايط عضويت در حزب
٦- فصل ششم: شوراى اجرايى
٧- فصل هفتم: كميته ها و شوراها.

فصل اول:
مجمع عمومى (كنگره) ماده يكم: "حركت اسلامى آ. افغانستان"مشروعيت خود را از مجمع عمومى (كنگره) حزب كسب مى كند. شرايط و مواصفات اعضاى مجمع عمومى ماده دوم: اعضاى مجمع داراى شرايط ذيل مى باشند: الف: عمر او از بيست سال كمتر نباشد. ب: داراى سابقه سوء نباشد. ج: سابقه ى فعالت در حركت اسلامى داشته باشد. د: اگر سابقه نداشته باشد، وجود او در حزب، مفيد تشخيص داده شود. تركيب مجمع عمومى ماده سوم: مجمع عمومى عالى ترين مرجع تصميم گيرى در حزب است. ماده چهارم: اعضاى مجمع عمومى قرار ذيل مى باشند: الف: رهبرى و معاونين و منشى و اعضاى دفتر وى. ب: رئيس و معاونين و اعضاى شوراى مركزى. ج: رئيس و معاونين و اعضاى شوراى اجرايى. د: رؤساى شوراهاى ولايتى و معاون و منشى آنها. هـ: رؤساى شوراهاى ولسوالى ها و رؤساى نواحى در شهرهاى بزرگ. و: متنفذين و هواداران حزب كه توانمندى بالقوه ى سياسى و اجتماعى داشته باشند. ز: مجمع عمومى متشكل از دو صد تن مى باشد. نحوه ى انتخاب مجمع عمومى ماده پنجم: يك كميسيون هفت نفره براى تدوير مجمع عمومى و گزينش افرادى كه در بند "واو" ماده ى چهارم ذكر شده با توافق رهبرى و رئيس شوراى مركزى، توسط شوراى اجرايى تعيين مى گردد. ماده ششم: كميسيون مذكور با تناسب حضور حركت اسلامى در ولايات، سهميه اى از متنفذين و هواداران حزب را براى اشتراك در مجمع عمومى مشخص مى سازد. ماده هفتم: سهم تعيين شده ى مجمع عمومى، از طرف شوراهاى ولايتى با حضور اعضاى شورا و افراد موثر در حزب، انتخاب و به مركز اعزام مى شوند. ماده هشتم: در ولاياتى كه شوراى ولايتى فعال نمى باشد، اعضاى مجمع عمومى توسط كميسيون هفت نفره ى شوراى اجرايى تعيين و با توافق رهبر و رئيس شوراى مركزى به مركز خواسته مى شوند. ماده نهم: اعضاى مجمع عمومى موظفند كه در زمان تعيين شده به مركز حاضر شوند.
ماده دهم: افراد متنفذ و هوادارن حزب كه توسط كميسيون هفت نفره گزينش مى شوند، نبايد بيشتر از بيست در صد اعضاى ثابت مجمع عمومى كه از بند الف تا بند هـ: ماده ى اول ذكر گرديده، باشند. ماده يازدهم: تعيين اعضاى مجمع عمومى براى يك دوره است و در هر دوره طبق مواد فوق تعيين مى گردند. وظايف و صلاحيت هاى مجمع عمومى ماده دوازدهم: مجمع عمومى هر پنج سال يكبار داير مى گردد. ماده سيزدهم: در حالات اضطرارى، مطابق اين اساسنامه زودتر از پنج سال توسط شوراى اجرايى با توافق رهبر و رئيس شوراى مركزى تشكيل شده مى تواند. ماده چهاردهم: هر عضو حاضر در اجلاس مجمع عمومى مى تواند خود را به حيث رئيس، معاون و يك منشى مجمع كانديد كند. ماده پانزدهم: اين مجمع يك رئيس و يك معاون و يك منشى را براى اداره ى جلسه ى مجمع با رأى سرى انتخاب مى كند. ماده شانزدهم: كانديدان رهبرى و رياست شوراى مركزى حق رياست جلسه ى مجمع عمومى را ندارند. ماده هفدهم: مجمع عمومى رهبر و رئيس شوراى مركزى را به مدت پنج سال انتخاب مى كند. ماده هيجدهم: هر يكى از اعضاى حاضر در جلسه، چنانچه شرايط رهبرى و رياست شوراى مركزى را كه بعداً ذكر مى شود داشته باشد، مى تواند خود را كانديد آن پُست ها كند. ماده نوزدهم: رأى گيرى در مورد رهبرى و رئيس شوراى مركزى به طور سرى مى باشد. ٥ ماده بيستم: اعضاى مجمع عمومى به رهبر و رئيس شوراى مركزى صلاحيت مى دهند تا براى خود از يك تا دو معاون انتخاب كنند. ماده بيست و يكم: مجمع به رهبر و رئيس شوراى مركزى صلاحيت مى دهد، تا با مشوره ى يك تعداد از بزرگان حزب كه ساكن كابل مى باشند، اعضاى شوراى مركزى و اعضاى شوراى اجرايى را و رؤساى شوراهاى ولايتى و رؤسا و اعضاى كميته ها، رياست ها و انجمن ها را انتخاب كنند. ماده بيست و دوم: مجع عمومى، اساسنامه ى حزب را به تصويب مى رساند. ماده بيست و سوم: مجمع عمومى مواد مرامنامه ى قبلى حركت اسلامى را بازنگرى نموده تصويب مى نمايد. ماده بيست چهارم: ادغام حزب با احزاب ديگر يا انحلال آن و يا تغيير نام حزب از صلاحيت هاى مجمع عمومى مى باشد. ماده بيست و پنجم: بررسى و ارزيابى عملكردهاى حزبى بين دو كنگره از صلاحيت هاى مجمع عمومى است. ماده بيست و ششم : حزب حركت اسلامى آ. افغانستان ،مشروعيت رهبرى، رياست شوراى مركزى، اساسنامه، مرامنامه ى درون حزبى خود را از مجمع عمومى مى گيرد.

فصل دوم
رهبرى حزب ماده بيست و هفتم: حزب "حركت اسلامى آ. افغانستان" داراى تشكيلاتى به نام رهبرى مى باشد. ماده بيست و هشتم: رهبر داراى يك تا دو معاون و يك منشى مى باشد كه خودش انتخاب مى كند. شرائط رهبرى حزب الف: عمر رهبر از چهل سال كمتر نباشد. ب: رهبر حزب، در مسائل دينى، سياسى و اجتماعى برجسته بوده و از آگاهى هاى لازم برخوردار باشد. ج: داراى شهرت نيك و عدم سوء سابقه باشد. د: به امور دينى و اخلاقى پاى بندى داشته باشد. هـ: جرئت و جسارت بيان حقايق را داشته باشد. و: قدرت تحليل مسائل سياسى و حوادث واقعه در كشور و جهان را داشته باشد. صلاحيت هاى رهبر حزب ماده بيست و نهم: رهبر بالاترين مقام حزب است. ماده سى ام: نظارت كلى و عمومى بر روند حزب. ماده سى و يكم: نظارت بر مطابقت فيصله هاى شوراى مركزى و شوراى اجرائى با شريعت اسلامى. ماده سى و دوم: نظارت بر حفظ استقلال حزب. ماده سى و سوم: نظارت بر روند اتحاد ارگان هاى حزبى و جلوگيرى از اختلافات داخلى. ماده سى و چهارم: در صورت بروز اختلافات درون حزبى، رهبر حزب مداخله مى كند و فيصله ى او لازم الاجراء مى باشد. ماده سى و پنجم: تصويبات شوراى مركزى و شوراى اجرايى براى اجرايى شدن به امضاى رهبر مى رسد. ماده سى و ششم: اگر رهبر تا يك هفته، تصويبات مذكور را امضا نكرد، چنانچه شوراى مركزى و اجرايى با دوثلث، مجدداً أن را تصويب نمود اجرايى مى گردد و در غير آن، اجرا نمى شود. ماده سى و هفتم: رهبر و معاونين وى مى توانند در شوراى مركزى و اجرايى شركت نموده رأى بدهند. ماده سى و هشتم: در صورت غيابت يا بيمارى يا مشكلات ديگر و يا فوت رهبر، معاون وى تا تدوير مجمع عمومى، وظايف او را به دوش مى گيرد. ماده سى و نهم: رهبر مى تواند براى خود مشاور يا مشاورين تعيين كند.

فصل سوم
اعضاى موسس ماده چهلم: اعضاى موسس حزب، عبارت اند از حد اقل ٣٥ نفر كه تقاضاى تأسيس حزب و ثبت و راجستر آن را وزارت محترم عدليه مى نمايند. ماده چهل و يكم: اعضاى موسس حزب، به عنوان مسئولين كميته ها، اعضاى شوراى مركزى، اعضاى شوراى اجرايى و مسئولين شوراهاى ولايتى و محلى موظف مى گردند.

فصل چهارم:
شوراى مركزى
ماده چهل و دوم: حزب داراى شوراى مركزى مى باشد. شرايط اعضاى شوراى مركزى: الف: عمر اعضاى شوراى مركزى از ٢٥سال و عمر رئيس شوراى مركزى از سى و پنج سال كمتر نباشد. ب: از آگاهى نسبى دينى، سياسى و اجتماعى برخوردار باشند. ج: مدت هفت سال سابقه ى همكارى با حركت اسلامى را داشته باشد و يا داراى خصوصياتى باشد كه مفيد بودن او را در عضويت شوراى مركزى ثابت سازد. د: توانايى فعاليت هاى حزبى را داشته باشد.
هـ - زنان نيز مطابق شرايط مذكور در شوراى مركزى عضويت دارند. و : سوء سابقه ى اعتقادى، اخلاقى، سياسى و اجتماعى نداشته باشد. تشكيلات شوراى مركزى ماده چهل و سوم: شوراى مركزى داراى يك رئيس، دو معاون و يك منشى مى باشد كه توسط رئيس آن شورا تعيين مى شوند و نيز رئيس شوراى مركزى مى تواند براى خود مشاور يا مشاورين تعيين نمايد. ماده چهل و چهارم : تعداد اعضاى شوراى مركزى حد اكثر تا يك صد و پنجاه نفر قابل افزايش است ولى با تعداد هفتاد و شش تن رسميت مى يابد و فيصله هاى آن با نصف به اضافه ى يك اعضاى حاضر در جلسه لازم الاجراء مى گردد و اين نصاب در تعداد بالاتر نيز رعايت مى شود. ماده چهل و پنجم: مقر شوراى مركزى در شهر كابل مى باشد و در صورت اضطرار قابل تغيير است. ماده چهل و ششم: در تركيب شوراى مركزى، مناطق مختلف در نظر گرفته مى شود. وظايف و صلاحيت هاى شوراى مركزى ماده ى چهل و هفتم: شوارى مركزى نقش قوه ى مقننه و پاليسى سازى در حزب را دارد. ماده چهل و هشتم: شوراى مركزى سياست گذارى و پاليسى سازى و قانون گذارى خود را پس از تصويب و امضاى رهبر، جهت تطبيق به شوراى اجرايى مى سپارد.
ماده چهل و نهم: شوراى مركزى در حالات عادى هر شش ماه يك بار داير مى گردد و در حالات اضطرارى، رئيس شوراى مركزى با مشوره رهبر پيش از موعد مقرر نيز مى تواند شورا را داير كند. ماده پنجاهم: چنانچه رئيس شوراى مركزى استعفا نمايد و يا بيمار شود و كار نتواند و يا فوت كند، معاون وى تا تدوير مجمع عمومى از امور شوراى مركزى سرپرستى مى نمايد. وظايف و مسئوليت ها رئيس شوراى مركزى الف: تدوير شوراى مركزى. ب: مديريت شورا. ج: امضاى تصاويب شورا. ماده پنجاه و يكم: رئيس شوراى مركزى، رياست شوراى اجرايى را نيز به عهده دارد. ماده پنجاه و دوم: شوراى مركزى بعد از رهبرى عالى ترين مقام حزبى در امور قانون گذارى و پاليسى سازى حزبى مى باشد.

فصل پنجم
شرايط عضويت در حزب
ماده پنجاه و سوم: شرايط شمول در عضويت حزب: الف: سن هيجده سالگى را تكميل نموده باشد. ب - تابعيت افغانستان را داشته باشد. ج - از افراد فاسد و جنايت كار نباشد.
د - شموليت در حزب ديكر را نداشته باشد. هـ - تعهد كند كه به اساسنامه و مرامنامه ى حزب عمل نمايد. و - در نهاد هاى دولتى كه نمى توانند عضويت حزب را بپذيرند نباشد. ماده پنجاه و چهارم: شرايط اخراج از عضويت حزب: الف - اعراض از تابعيت كشور. ب - جرم و جنايت مشهود. ج - شامل شدن در حزب ديگر. د - تخلف از اساسنامه و مرامنامه. هـ - توهين به مقدسات مذهبى و دينى اسلام. ماده پنجاه و پنجم: اعضاى حزب موظف اند در مبارزات انتخاباتى مطابق به دستور رهبرى، شوراى مركزى و اجرايى حزب عمل كنند. و - حزب بايد تلاش كند تا از اقشار و قوميت ها و مذاهب موجود در افغانستان به عضويت آن شامل شوند.

فصل ششم:
تشكيلات شوراى اجرايى
ماده پنجاه و ششم: حزب داراى شوراى اجرايى نيز مى باشد. ماده پنجاه و هفتم: شرايط اعضاى شوراى اجرايى همان شرايط اعضاى شوراى مركزى مى باشد.
ماده پنجاه و هشتم: اعضاى شوراى اجرايى سى و پنج تن مى باشند كه توسط رهبر، رئيس شوراى مركزى و برخى از بزرگان حزب كه در كابل ساكن مى باشند، تعيين مى گردند و در صورت ضرورت مى توانند بر تعداد آن بيفزايند و زنان نيز عضو شوراى اجرايى مى باشند. ماده پنجاه و نهم: كميته ها و نهاد هاى حزبى، شوراهاى ولايتى و ولسوالى ها در مركز و ولايات به عنوان زير مجموعه ى شوراى اجرايى فعاليت مى نمايند. ماده شصتم: از شوراى اجرايى رئيس شوراى مركزى رياست مى كند وداراى دو معاون و يك منشى در امور شوراى اجرايى مى باشد كه توسط خودش تعيين مى گردد. ماده شصت و يكم: اعضاى شوراى اجرايى بايد مقيم كابل و يا مناطق نزديك آن باشند تا بتوانند در جلسات هفته وار شورا شركت كنند. ماده شصت و دوم: تمام فيصله هاى شوراى اجرايى با رأى اكثريت حاضر در جلسه صورت مى گيرد. ماده و شصت و سوم: جلسات شوراى اجرايى با حضور نصف به اضافه يك و يا زيادتر از آن رسميت مى يابد. صلاحيت هاى شوراى اجرايى ماده و شصت و چهارم: تمام امور اجرايى حزب از صلاحيت هاى شوراى اجرايى بوده و قرار ذيل است: ١- تدوير جلسات هفتگى. ٢- پيشبرد و اداره ى امور حزبى. ٣- تبديل، عزل و نصب رؤساى شوراهاى ولايتى، ولسوالى ها و نواحى با توافق رهبر. ٤- حساب گيرى مالى از مركز و ولايات.
٥- بررسى عملكرد كميته ها و نهاد هاى مركز و ولايات. ٦- پذيرش مراجعات روز مره ى مردم و پاسخگويى به آنها. ٧- ارتباط با مراجع دولتى و در صورت نياز با نهاد هاى ملى و بين المللى با در نظر داشت حفظ استقلال ملى و حزبى. ماده شصت و پنجم: شوراى اجرايى حيثيت و استقلال حزب را حفظ نموده به هيچ صورت به كشورهاى خارجى و حتى مقامات داخلى وابسته نمى گردد. ماده شصت و ششم: در صورت استعفا يا بيمارى شديد كه رئيس شوراى مركزى و اجرايى نتواند به وظيفه ى خود ادامه دهد و يا فوت او، معاون وى تا تدوير مجمع عمومى از امور رياست شوراى اجرايى سرپرستى مى كند. ماده شصت و هفتم : شوراى اجرايى در برابر رهبر و شوراى مركزى جواب گو مى باشد. ماده شصت و هشتم: شوراى اجرايى وظيفه دارد تا بودجه حزب را محل پرداخت حق العضويت اعضاى حزب و كمك هاى بدون قيد و شرط تجار ملى و نهادهاى كمك كننده ى وطنى تأمين كند.

فصل هفتم
كميته ها و ارگان هاى حزبى
ماده شصت و نهم: ارگان هاى ذيل تحت نظر شوراى اجرايى عمل مى كنند:
١- رياست دارالانشاء.
٢- كميته امور سياسى.
٣- كميته امور تشكيلات.
٤- كميته امور فرهنگى و تبليغات.
٥- كميته امور مالى و ادارى.
٦- كميته امور زنان.
٧- كميته امور تفتيش.
٨- كميته ورزش.
٨- كميته متنفذين و بزرگان.
٩- كميته حل منازعات مردمى.
١٠ - كميته روابط با رسانه ها و جذب آنها
١١- نهضت همسبتگى جوانان "حركت اسلامى آ. افغانستان".
١٢- سخنگو.
ماده هفتادم: در صورت ضرورت، شوراى اجرايى مى تواند به تعداد كميته ها و نهاد ها بيفزايد. تبصره: آئين نامه ى داخلى كميته ها و ساير ارگان هاى شوراى اجرايى، توسط اين شورا تدوين و تصويب مى گردد. ماده هفتاد و يكم: اين اساسنامه در هفت فصل و هفتاد و يك ماده و يك "تبصره" ترتيب و به تاريخ ١٧ حمل ١٣٩٦ به تصويب مجمع عمومى حركت اسلامى آ. افغانستان رسيد.
تآئيد مى شود.
سيد محمد على جاويد، رهبر حركت اسلامى افغانستان آ. .

آرمان ما

تلاش برای اتحاد ملل مسلمان، برقراری نظام اقتصادی اسلامی، تامین آ. ی بر مبنای اسلام، گسترش آموزش و پرورش و اجباری ساختن آن برای دختران و پسران، استقلال کامل قوه ی قضائیه، برابری حقوق زنان و مردان، تشکیل ارتش منظم، حضور شیعیان در دولت های افغانستان به تناسب جمعیت اهل تشیع و درج عقاید و احکام فقهی شیعیان در کتاب های درسی و توزیع عادلانه بیت المال در تمام ولایات از اهداف مهم و خطیر حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان می باشد.

مختصری از اساسنامه

ریاست کمیته ها

رئیس دفتر مرکزی
موسوی

رئیس دفتر مرکزی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

ریاست شورای اجرائیه
نیکزاد

ریاست شورای اجرائیه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

معاون رهبر
توسلی

معاون رهبر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

رئیس کلینیک رایگان حزب
دکتر نعیم سادات

رئیس کلینیک رایگان حزب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

جهت دریافت عضویت حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان، می توانید روی لینک رو برو کلیک نمایید.

©حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان توسعه دهنده: 0790618410