مرامنامه حزب

Construction HTML Template

مرامنامه حزب حركت اسلامى آ. افغانستان

پيشگفتار
حركت اسلامى افغانستان كه بعد از كودتاى كمونيستى ٧ ثور ١٣٥٧ كمونيست ها در افغانستان، به تاريخ ١٩ حمل (فروردين) ١٣٥٨ براى دفاع از كيان دين اسلام، اعاده ى استقلال سياسى كشور، حاكميت ملى، حفظ تماميت ارضى، برقرارى عدالت اجتماعى، نفى استبداد، با روى كار آمدن نظام كمونيستى كه دست نشانده ى شوروى در كشور بود، حدود نُه ماه پيش از تجاوز نظامى شوروى به كشور، توسط عده اى از علماء و انديشمندان و در رأس آنها، حضرت آيت الله محسنى تأسيس گرديد، به زودى در ابعاد مختلف نظامى، سياسى و فرهنگى در ١٩ ولايت كشور به فعاليت اغاز نمود و تا خروج روس ها از افغانستان و سقوط دولت كمونيستى به آن ادامه داد. پس از آن شامل دولت اسلامى مجاهدين گرديد و در عرصه هاى سياسى و فرهنگى فعاليت نمود.
حركت اسلامى افغانستان پس از سقوط طالبان و تأسيس اداره ى موقت، دولت انتقالى اسلامى و جمهورى اسلامى افغانستان با آن همكارى نموده و در راه صلح، ثبات و امنيت كشور تلاش به خرج داد. در ١٦ دلو ١٣٨٣ جناب آيت الله محسنى از رهبرى حزب، استعفاء نمود و مجمع عمومى (كنگره ى حزبى) جناب استاد جاويد را به حيث رهبر حركت اسلامى تعيين كرد. چون اندكى بعد، جناب آقاى جاويد به تكليف صحى گرفتار شد و براى تداوى به خارج سفر نمود، روند ضعف و قوس نزولى اين حزب اغاز گرديد و بعداً به مجموعه هاى مختلف تقسيم شد. هرچند استاد جاويد و عده اى ديگر براى اتحاد مجموعه ها تلاش كردند، اما به نتيجه نرسيدند. از همين جهت اكثريت اعضاى حركت اسلامى از جناب آقاى جاويد خواستند تا كنگره ى حزب را داير نموده، دو باره حركت اسلامى را احياء كند. همين بود كه مجمع عمومى (كنگره) حركت اسلامى افغانستان متشكل از حدود سه صد نفر از سراسر ولاياتى كه حركت ... در آن حضور داشت، به تاريخ ١٧ تا ١٩ حمل ١٣٩٦ در شهر كابل داير گرديد و نام حزب را با افزودن كلمه ى آ. در آن به "حركت اسلامى آ. افغانستان" مسمى نمود و ضمن ديگر تصويبات و تعيينات خود، مرامنامه ى هذا را با توجه به اوضاع و شرايط كشور و نيازهاى جامعه به تصويب رسانيد. كابل، برج ثور (ارديبهشت) ١٣٩٦

اهداف و مرام كلى حزب
هويدا است كه هر حزب سياسى مى كوشد تا از طريق به دست اوردن تمام قدرت و يا شركت در قدرت، اهداف كوتاه مدت و دراز مدت خود را در جامعه عملى نمايد و "حركت
اسلامى آ. افغانستان" نيز از اين قاعده مستثنى نيست. لذا اهداف كلى اين حزب مطابق مواد ذيل تدوين و تصويب گرديد: ماده يكم: اقامه ى نظام جمهورى اسلامى بر اساس آراى مردم و تأمين دموكراسى در چهار چوب دين اسلام كه در آن تمام آزادى هاى معقول شخصى و مدنى در نظر گرفته شود. ماده دوم: استفاده از تعليمات سودمند اسلامى در تدوين قوانين كشورى و در سلوك عملى. ماده سوم: ارائه و ترويج فرهنگ اصيل اسلامى و انسانى، به دور از تنگ نظرى ها، تعصبات، اوهام، انحرافات و خرافات، مطابق به نياز زمان. ماده چهارم: تأكيد و عمل براى احياى كرامت انسانى و عدالت اجتماعى. ماده پنجم: استفاده از دستاورد هاى سودمند بشرى در عرصه هاى مختلف براى رفاه عمومى. ماده ششم: روابط حسنه با تمام كشورهاى جهان با حفظ استقلال، منافع ملى و احترام متقابل. ماده هفتم: تحكيم حاكميت ملى در بافت هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و نفى وابستگى.
ماده هشتم: مبارزه ى اصولى و دايمى با فقر، جهل، مرض، خرافات و بيدادگرى. ماده نهم: تلاش براى رفاه حال محرومين، زحمتكشان، كارگران، متخصصين، تحصيل كرده ها و دانشمندان اعم از دينى و علوم روز.
ماده دهم: تشويق سرمايه داران براى ايجاد كارخانه هاى توليدى و توسعه ى اقتصاد عمومى. ماده يازدهم: مبارزه با تبعيضات قومى، زبانى، نژادى، مذهبى، جنسيتى و منطقه اى و ايجاد شايسته سالارى و اخوت دينى. ماده دوازدهم: به وجود آوردن آ. ى هاى فردى، سياسى، مدنى، مذهبى، براى آحاد مردم در پرتو آموزه هاى دينى و حفظ حقوق ديگران. ماده سيزدهم: برابرى حقوق زنان و مردان در پرتو قانون اساسى و آ. ى زنان در امور سياسى، تجارى، فرهنگى، اجتماعى و غيره و رسيدن زنان تا رياست جمهورى. ماده چهاردهم: بالا بردن سطح تعليم و تربيه در مكاتب، ليسه ها، پوهنتون ها (دانشگاه ها) و تمام مراكز علمى اعم از دولتى و خصوصى و ترويج مراكز تحقيقاتى با استفاده از آخرين پيشرفت هاى علمى، فنى و صنعتى در جهان معاصر. ماده پانزهم دهم: مبارزه با بى سوادى و غير قانونى قرار دادن آن به مرور زمان.
ماده شانزدهم: اصلاح و توسعه ى عميق مضامين درسى در مدارس دينى مطابق به نياز زمان و جامعه. ماده هفدهم: سپردن مناصب دولتى براى افراد بر اساس علم، مهارت، قدرت، امانت و شايسته سالارى و طرد روابط فاميلى، قومى، آشنايى، منطقه اى و جنسيتى در تقررى ها. ماده هژدهم: تنظيم دقيق ادارى ولايات و ولسوالى ها بر اساس نفوس و موقعيت جغرافيايى و الغاى تقسيمات ادارى نا عادلانه و تقسيم عوايد دولتى بر همه ى ولايات و ولسوالى ها به طور عادلانه.
ماده نوزدهم: تنظيم سياست خارجى بر اساس منافع مادى و معنوى ملت و هم زيستى مسالمت آميز، احترام متقابل، خصوصاً با همسايگان، عدم مداخله در امور داخلى همديگر و قضاوت آ. و فعال در مسايل بين المللى به نفع عدالت همگانى. ماده بيستم: همكارى با جامعه ى بين المللى در چهار چوب سازمان ملل متحد و كنفرانس كشورهاى اسلامى به منظور حل مشكلات و راوبط فعال با جهان و احترام به منشور ملل متحد و حقوق بشر. ماده بيست و يكم: اشتراك در مجامع و كنوانسيون هاى بين المللى كه به نفع كشور تشخيص داده شود.
ماده بيست و دوم: سهم گيرى مفيد و فعال در جهانى سازى كشور در ابعاد سياسى، اقتصادى و فرهنگى آن و با توجه به اينكه در آن منافع ملى و عمومى ملت ما ضربه نبيند. مختصرى از تفصيلات مواد قبلى ماده بيست و سوم: دين رسمى افغانستان اسلام است، زيرا اكثريتى قريب به اتفاق مردم پيرو اسلام مى باشند و قوانين كشور نبايد مخالف دين اسلام باشد. ماده بيست و چهارم: ايجاد هرچه بيشتر اخوت دينى ميان اهل تسنن و اهل تشيع و مبارزه عليه عوامل تفرقه بين اين دو برادر مسلمان از تمام طرق.
ماده بيست و پنجم: اقليت هاى دينى تا جايى كه مخل نظام نباشد در اجراى مناسك دينى و مذهبى خود آ. ند. ماده بيست و ششم: هر خارجى كه به افغانستان وارد مى شود، ملزم به رعايت قانون اين كشور مى باشد. ماده بيست و هفتم: قوه ى قضاييه ى افغانستان مستقل بوده و احكام صادره ى ان نافذ است و حتى شخص اول كشور حق الغاء يا تعديل آن را ندارد.
ماده بيست و هشتم: هيچ فردى در هيچ مقامى مصونيت قضايى ندارد و حتى رئيس جمهور در مقابل شكايت يك فرد عادى به دستور قاضى به محكمه حاضر شود و حكم قاضى در مورد او قابل اجراء است. ماده بيست نهم: در محاكم قضايى بايد از بروكراسى و وقت گذرانى پرهيز شود و بين كشف حقيقت و سرعت عمل جمع گردد. ماده سى ام: براى جلوگيرى از ارتشاء و فساد ادارى در محاكم، اقدامات جدى صورت خواهد گرفت. ماده سى و يكم: از قضاتى كه مقرر مى گردند امتحان سخت و دقيق در مسايل قضاگرفته خواهد شد. ماده سى و دوم: شكنجه و تعذيب متهمين براى اقرار در دواير پوليس و امنيت و غيره، شديداً ممنوع است و اقرار در اثر شكنجه اعتبار شرعى و قضايى ندارد. ماده سى و سوم: در شوراى عالى قضا از دو مذهب رسمى كشور (تسنن و تشيع) حضور خواهند داشت.
ماده سى و چهارم: تلاش صورت مى گيرد تا در لويه جرگه ى آينده، قانون اساسى تعديل و پُست صدارت عظمى (نخست وزيرى) نيز ايجاد گردد و صلاحيت هاى رئيس جمهور و صدر اعظم توسط قانون و لايحه، مشخص و واضح مى گردد. ماده سى و پنجم: تشكيلات ادارى دولت با كيفيت بهتر و كميت فشرده تر خواهد بود تا از تضييع بيت المال جلوگيرى به عمل آيد.
ماده سى و ششم: در تشكيل و تأسيس ولايات جديد، تعداد نفوس، كيفيت جغرافيايى و ضرورت مردم در نظر گرفته مى شود. ماده سى و هفتم: اردوى ملى غير حزبى، غير سياسى و بى طرف مى باشد و از مرز هاى كشور دفاع و در مورد تأمين امنيت داخلى و خارجى عمل مى كند. ماده سى و هشتم: براى تعميم سواد، مكاتب و ليسه ها در سراسر كشور حتى دهات دور دست تأسيس و فعال خواهد شد و در پوهنتون ها فاكولته هايى كه ضرورت آن احساس شود تاسيس مى گردد. ماده سى و نهم: اشخاص مى توانند مطابق قانون مكاتب ابتدايى، ليسه ها و تحصيلات عالى تأسيس كنند و اطاعت آنها از قوانين دولتى الزامى است. ماده چهلم: تعليمات تا صنف ششم براى دانش آموزان پسر و دختر اجبارى است مگر اينكه عذر معقول در ميان باشد. ماده چهل و يكم: مضامين در تمام دوره ها مطابق نياز زمان تجديد و تدوين مى گردد.
ماده چهل و دوم: شوراى ملى (ولسى جرگه و مشرانو جرگه) قوه ى مقننه و يكى از سه قواى مستقل است و در دادن رأى اعتماد به وزارء و رؤساء، قانون گذارى و نظارت بر اعمال دولت، مسئول مى باشد. ماده چهل و سوم: در صورت اقتضاى وقت و زمان، براى عضويت در شوراى ملى تخصص در يكى از رشته هاى علمى طبيعى، يا انسانى و يا دينى به حيث شرط قرار داده خواهد شد و در اين مورد قانونى وضع خواهد گرديد. ماده چهل و چهارم: وزيران مطابق در رشته اى كه تحصيل كرده اند به وزارت گماشته مى شوند. ماده چهل و پنجم: نظر به اينكه مردم افغانستان تقريباً همه مسلمانند و نياز به علماى دينى دارند، سيستم درسى در مدارس دينى از نظر كمى و كيفى با درنظر داشت نيازمندى هاى زمان متحول مى گردد و القاب علماى دينى مطابق به درجه ى علميت آنها قانونمند گرديده به آنها اعطاء مى شود. ماده چهل و ششم: مالكيت فردى، مالكيت عمومى، مالكيت دولتى و مالكيت مستمندان به طورى كه در فقه اسلامى بيان شده، محترم است. ماده چهل و هفتم: زمينه طورى فراهم مى گردد كه ثروت و سرمايه در دست عده ى خاصى متمركز نگردد و حتى الامكان اكثر آحاد ملت از آن مستفيد گردند. ماده چهل و هشتم: سياست اقتصادى به گونه اى عيار مى گردد كه جامعه ى ما تنها جامعه ى مصرفى نباشد و به خود كفايى رسيده، ميان واردات و صادرات كشور، توازن بر قرار گردد و از تجمل گرايى پرهيز خواهد شد.
ماده چهل و نهم: از گرفتن قرضه هاى كلان خارجى كه هم به استقلال سياسى ما ضرر مى رساند و هم كمر ملت و نسل هاى آينده را زير بار قرض خم مى كند، جلوگيرى خواهد شد. ماده پنجاهم: در بانگ ها از ربا خوارى و ربا دهى جلوگيرى شده معاملات مضاربتى و بانگدارى اسلامى تطبيق خواهد شد. ماده پنجاه و يكم: تجارت در كشور به حد نياز انكشاف داده مى شود و تلاش مى گردد تا توازن بين واردات و صادرات برقرار گردد. ماده پنجاه و دوم: در مصرف بودجه ى دولتى صرفه جويى به عمل مى آيد و اختلاس كنندگان بدون در نظر داشت موقف و مقام او به پنجه ى قانون سپرده مى شوند. ماده پنجاه و سوم: احتكار از نظر فقهى حرام است و با محتكرين طبق قانون برخورد مى گردد. ماده پنجاه و چهارم: تلاش صورت مى گيرد تا از معادن غنى افغانستان، مطابق نيازمندى كشور استخراج صورت بگيرد و با در نظر گرفتن منافع كشور، روى استخراج معادن، سرمايه ى گذارى خارجى و داخلى خواهد شد. ماده پنجاه و پنجم: براى بهبود حال فقرا، محرومان، بيچاره گان و اقشار آسيب پذير جامعه تلاش مستمر و بى وقفه انجام خواهد يافت. ماده پنجاه و ششم: از متخصصان، استادان، تحصيل كرده ها، مخترعين، مكتشفين و علماى جيد و آگاه حمايت بى دريغ صورت مى گيرد.
ماده پنجا و هفتم: تلاش صورت مى گيرد تا فرهنگ بيمه ى مال و جان در كشور همگانى شود. ماده پنجاه و هشتم: از تشكيل سنديكاهاى كار گرى، فرهنگى و غيره حمايت مى شود.
ماده پنجاه و نهم: از توليد، قاچاق، ترافيك و تجارت مواد مخدر قاطعانه جلوگيرى مى شود. ماده شصتم: زن نيمى از پيكر جامعه است و از حقوق و آ. ى هاى معقول و مشروع زن حمايت مى شود. نفقه ى زن بر شوهر واجب است، هرچند مرد، فقير و زن ثروتمند باشد. ماده شصت و يكم: زن حق دارد تجارت كند و در فعاليت هاى اجتماعى و سياسى شركت نمايد، حزب تشكيل دهد، در مناصب مختلف دولتى انتخاب كند و انتخاب شود و تا رياست جمهورى صعود كند. ماده شصت و دوم: هر فرد از اتباع كشور حق اظهار نظر دارد و مى تواند از دولت انتقاد كند، نشريه داشته باشد، حزب يا انجمن تشكيل دهد، هرجا بخواهد سفر كند، هر شغلى را انتخاب كند، در هرجايى از كشور مسكن گزيند، هر نحو لباس بپوشد، هيچ كس حق مزاحمت ندارد و تنها آ. ى هاى فردى و جمعى در صورتى محدود مى شود كه به آ. ى ديگران لطمه وارد كند. ماده شصت و سوم: زبان هاى رسمى كشور، درى (فارسى) و پشتو مى باشد و به زبان هاى محلى احترام گذاشته مى شود و بايد راديو و تلويزيون دولتى به زبان هاى محلى برنامه داشته باشد و در مكاتب ابتدايى در بين باشندگان آن زبان به زبان هاى محلى تدريس مى شود.
ماده شصت و چهارم: راديوها و تلويزيون ها گذشته از اخبار، فيلم هاى سرگرم كننده ى غير مستهجن، بايد برنامه هاى آموزشى در مورد زراعت، تجارت، توليد، امور اقتصادى، علمى، اخلاقى و آموزش بهتر زندگانى را پخش كنند تا از يك طرف سطح آگاهى مردم بالا رود و از طرف ديگر از فساد اخلاقى مردم و خانواده ها جلوگيرى شود. ماده شصت و پنجم: مجلس شوراى ملى (ولسى جرگه و مشرانو جرگه) مصئونيت قضايى ندارند و در صورت ارتكاب جرم، مانند وزيران، رئيس دولت، قضات و رئيس ستره محكمه (قاضى القضات) و غيرهم در برابر قانون پاسخگو هستند و در صورت اثبات جرم، مجازات مى شوند. ماده شصت و ششم: لازم است تا يك مجلسِ تدوينِ قانون تشكيل گردد كه اعضاى آن از حقوقدانان دانشگاهى و فقهاى جيد اسلامى بوده، به طور دقيق و كار شناسانه قوانين را وضع و پس از تأئيد وزارت عدليه و حكومت، براى تصويب به مجلس شوراى ملى ارائه گردد. ماده شصت و هفتم: اين حزب به نسل جوان توجه ويژه نموده و آنها را به حيث نيروى محرك جامعه مى داند. ماده شصت و هشتم: اين مرامنامه در يك پيشگفتار و شصت و هفت ماده به تاريخ ١٧ حمل ١٣٩٦ به اتفاق آراء به تصويب مجمع عمومى (كنگره) حزب حركت اسلامى آ. افغانستان رسيد.
تأئيد مى گردد. سيد محمد على جاويد، رهبر حركت اسلامى افغانستان آ. .

آرمان ما

تلاش برای اتحاد ملل مسلمان، برقراری نظام اقتصادی اسلامی، تامین آ. ی بر مبنای اسلام، گسترش آموزش و پرورش و اجباری ساختن آن برای دختران و پسران، استقلال کامل قوه ی قضائیه، برابری حقوق زنان و مردان، تشکیل ارتش منظم، حضور شیعیان در دولت های افغانستان به تناسب جمعیت اهل تشیع و درج عقاید و احکام فقهی شیعیان در کتاب های درسی و توزیع عادلانه بیت المال در تمام ولایات از اهداف مهم و خطیر حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان می باشد.

مختصری از اساسنامه

ریاست کمیته ها

رئیس دفتر مرکزی
موسوی

رئیس دفتر مرکزی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

ریاست شورای اجرائیه
نیکزاد

ریاست شورای اجرائیه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

معاون رهبر
توسلی

معاون رهبر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

رئیس کلینیک رایگان حزب
دکتر نعیم سادات

رئیس کلینیک رایگان حزب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

جهت دریافت عضویت حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان، می توانید روی لینک رو برو کلیک نمایید.

©حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان توسعه دهنده: 0790618410