درباره حزب

فیلم معرفی حزب

حركت اسلامى اسلامى افغانستان به تاريخ ١٩ حمل/فروردين ١٣٥٨ در شهر قم ايران تأسيس گرديد و تا كمتر از چهار ماه، هزاران مجاهد را در ١٩ ولايت افغانستان، زير پرچم آرود و آوازه ى جهاد آنها در تمام كشور پيچيد. اعضاى اصلى و تصميم گيرنده ى حزب، بيشتر متشكل از علماى جيد و روشنفكر دينى بودند.

اهداف و مرام حركت اسلامى را مبارزه با حكومت كمونيستى كابل و قواى سرخ اتحاد جماهير شوروى و تأسيس حكومت مردمى معتدل مبتنى بر آموزه هاى اسلامى، به رسميت شناختن مذهب تشيع، عدالت ادارى و خود كفايى كشور تشكيل مى داد. رهبرى حركت اسلامى را آيت الله محسنى و قائم مقام رهبرى و رياست شوراى موكزى را استاد جاويد به عهده داشتند.

پس از شكست طالبان و روى كار آمدن اداره ى موقت و سپس حكومت انتقالى، با سخنرانى مهيج و پرشور آيت الله محسنى كلمه ى اسلامى به نام دولت اضافه شد و نيز به كوشش آيت الله محسنى و استاد جاويد، در هنگام تدوير لويه جرگه ى قانون اساسى، مذهب جعفرى در قانون اساسى به رسميت شناخته شد و بعد از آن، قانون احوال شخصيه شيعه توسط تلاش هاى آيت الله محسنى، تدوين و بعد به تصويب مجلس نمايندگان و توشيح رئيس جمهورى رسيد. در تاريخ ١٦ دلو/بهمن ١٣٨٤ آيت الله محسنى در حضور كنگره ى حزبى استعفا كرد و مجمع مذكور استاد جاويد را به رهبرى حزب انتخاب نمود و هنوز رهبرى آن را به عهده دارد و مورد تأئيد حركت اسلامى اسلامى افغانستان به تاريخ ١٩ حمل/فروردين ١٣٥٨ در شهر قم ايران تأسيس گرديد و تا كمتر از چهار ماه، هزاران مجاهد را در ١٩ ولايت افغانستان، زير پرچم آرود و آوازه ى جهاد آنها در تمام كشور پيچيد. اعضاى اصلى و تصميم گيرنده ى حزب، بيشتر متشكل از علماى جيد و روشنفكر دينى بودند.

اهداف و مرام حركت اسلامى را مبارزه با حكومت كمونيستى كابل و قواى سرخ اتحاد جماهير شوروى و تأسيس حكومت مردمى معتدل مبتنى بر آموزه هاى اسلامى، به رسميت شناختن مذهب تشيع، عدالت ادارى و خود كفايى كشور تشكيل مى داد. رهبرى حركت اسلامى را آيت الله محسنى و قائم مقام رهبرى و رياست شوراى موكزى را استاد جاويد به عهده داشتند. پس از شكست طالبان و روى كار آمدن اداره ى موقت و سپس حكومت انتقالى، با سخنرانى مهيج و پرشور آيت الله محسنى كلمه ى اسلامى به نام دولت اضافه شد و نيز به كوشش آيت الله محسنى و استاد جاويد، در هنگام تدوير لويه جرگه ى قانون اساسى، مذهب جعفرى در قانون اساسى به رسميت شناخته شد و بعد از آن، قانون احوال شخصيه شيعه توسط تلاش هاى آيت الله محسنى، تدوين و بعد به تصويب مجلس نمايندگان و توشيح رئيس جمهورى رسيد. در تاريخ ١٦ دلو/بهمن ١٣٨٤ آيت الله محسنى در حضور كنگره ى حزبى استعفا كرد و مجمع مذكور استاد جاويد را به رهبرى حزب انتخاب نمود و هنوز رهبرى آن را به عهده دارد و مورد تأئيد آیت الله محسنی است.

آرمان ما

تلاش برای اتحاد ملل مسلمان، برقراری نظام اقتصادی اسلامی، تامین آ. ی بر مبنای اسلام، گسترش آموزش و پرورش و اجباری ساختن آن برای دختران و پسران، استقلال کامل قوه ی قضائیه، برابری حقوق زنان و مردان، تشکیل ارتش منظم، حضور شیعیان در دولت های افغانستان به تناسب جمعیت اهل تشیع و درج عقاید و احکام فقهی شیعیان در کتاب های درسی و توزیع عادلانه بیت المال در تمام ولایات از اهداف مهم و خطیر حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان می باشد.

مختصری از اساسنامه

جهت دریافت عضویت حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان، می توانید روی لینک رو برو کلیک نمایید.©حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان توسعه دهنده: 0790618410