درخواست عضویت حزب

پیش نیاز ها

  • اسکن تذکره
  • عکس 3-4 چهره

درخواست عضویت

©حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان توسعه دهنده: 0790618410